Algemene Voorwaarden The Ecom Agency B.V.

Artikel 1 Definities
1.1 The Ecom Agency B.V.: The Ecom Agency B.V., gevestigd te Hoorn onder KvK nr. 86517880. De rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
1.2 Klant: Het bedrijf, de rechtspersoon of natuurlijk persoon die de overeenkomst aangaat met The Ecom Agency B.V. oftewel de opdrachtgever en of facturen betaald aan The Ecom Agency B.V. voor het leveren van haar diensten.
1.3 Partijen: Derden waar The Ecom Agency B.V. & Opdrachtgever mee samenwerken.
1.4 Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer diensten worden aangeboden of geleverd.
2.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
2.3 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
2.4 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.
2.5  Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen. Dit zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Aanbiedingen en offertes van The Ecom Agency B.V. zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 60 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.
3.2 De prijzen in de offertes zijn exclusief btw tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.3 Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod/ offerte.
3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. Correctie op de hoogte anders dan vermelding op de factuur. Deze inflatiecorrectie biedt geen grond de overeenkomst te beëindigen.
3.5 Alle door The Ecom Agency B.V. in offerte of aanbiedingen genoemde prijzen, tarieven en bedragen zijn in Euro’s, exclusief BTW en ook exclusief de kosten van: De adspend van social ads campagnes op alle mogelijke kanalen (Facebook, Instagram, TikTok, Linkedin, Snapchat, Pinterest, Google, Youtube) en overig, Triple Whale, Klaviyo, Reloadify, Sendgrid en/of andere tools/software die The Ecom Agency B.V. kan inzetten voor de werkzaamheden voor opdrachtgever.
3.6 Indien na het sluiten, maar voor de (volledige) uitvoering van de overeenkomst, een of meer prijsbepalende factoren, zoals loonkosten, grondstof- en materiaalprijzen, valutakoersen, verwijderingsbijdragen, heffingen en/of belastingen stijgen, heeft The Ecom Agency B.V. het recht de prijs in de overeenkomst of aanbieding dienovereenkomstig aan te passen.
3.7 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen heeft The Ecom Agency B.V. het recht overeengekomen prijzen jaarlijks te corrigeren aan het inflatiepeil, middels de door CBS vastgestelde prijs-inflatieindex. The Ecom Agency B.V. stelt contractpartij niet schriftelijk van deze


Artikel 4 Aanvaarding
4.1 Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt The Ecom Agency B.V. zich het recht voor de offerte of het aanbod ten allen tijden van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
4.2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt The Ecom Agency B.V. slechts, nadat de klant deze elektronisch, (of schriftelijk) heeft bevestigd/ondertekend.  


Artikel 5 Prijzen
5.1 Alle door The Ecom Agency B.V. genoemde prijzen, tarieven en bedragen zijn in Euro’s, exclusief BTW en ook exclusief de kosten van: De adspend van social ads campagnes op alle mogelijke kanalen (Facebook, Instagram, TikTok, Linkedin, Snapchat, Pinterest, Google, Youtube) en overig, Triple Whale, Klaviyo, Reloadify, Sendgrid en/of andere tools/software die The Ecom Agency B.V. kan inzetten voor de werkzaamheden voor opdrachtgever.
5.2 Indien na het sluiten, maar voor de (volledige) uitvoering van de overeenkomst, een of meer prijsbepalende factoren, zoals loonkosten, grondstof- en materiaalprijzen, valutakoersen, verwijderingsbijdragen, heffingen en/of belastingen stijgen, heeft The Ecom Agency B.V. het recht de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
5.3 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen heeft The Ecom Agency B.V. het recht overeengekomen prijzen jaarlijks te corrigeren aan het inflatiepeil, middels de door CBS vastgestelde prijs-inflatieindex. The Ecom Agency B.V. stelt contractpartij niet schriftelijk van deze
5.4 Voorafgaand aan de ingang ervan zal The Ecom Agency B.V. prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
5.5 Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst met The Ecom Agency B.V. op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.


Artikel 6 Betalingen en betalingstermijn
6.1 De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan The Ecom Agency B.V. betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
6.2 Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat The Ecom Agency B.V. de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
6.3 The Ecom Agency B.V. behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.


Artikel 7 Gevolgen niet tijdig betalen
7.1 Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is The Ecom Agency B.V. gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
7.2 Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan The Ecom Agency B.V..
7.3 De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
7.4 Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag The Ecom Agency B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
7.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van The Ecom Agency B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.
7.6 Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door The Ecom Agency B.V. tot in de breedste zin van het woord, dan is de klant nog steeds verplicht de overeengekomen prijs aan The Ecom Agency B.V. te betalen. Bij aangaan van een overeenkomst zal altijd het volledige bedrag moeten worden voldaan, ook als de klant weigert om The Ecom Agency B.V. haar werkzaamheden voort te laten zetten. 


Artikel 8 Verzekering
8.1 De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
o zaken van The Ecom Agency B.V. die bij de klant aanwezig zijn
o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
8.2 De klant geeft op eerste verzoek van The Ecom Agency B.V. de polis van deze verzekeringen ter inzage.


Artikel 9 Garantie & uitvoering van overeenkomst
9.1 Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor The Ecom Agency B.V. enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
9.2 The Ecom Agency B.V. voert de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen uit.
9.3 The Ecom Agency B.V. heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
9.4 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel in offerte overeengekomen voorschot door de klant.
9.5 Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat The Ecom Agency B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
9.6 Indien de klant het niet mogelijk heeft gemaakt dat The Ecom Agency B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, in de breedste zin van het woord, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
9.7 Op het moment dat The Ecom Agency B.V. door toedoen van opdrachtgever, in de breedste zin van het woord,  geen toegang meer heeft tot de backend van een website, e-mail marketing programma, content of overige (online) omgevingen.  Dan wordt dit gezien als oplevering van de services en is opdrachtgever verplicht tot het betalen van het overeengekomen factuurbedrag. 


Artikel 10 Informatieverstrekking door de klant
10.1 De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan The Ecom Agency B.V..
10.2 De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
10.3 Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert The Ecom Agency B.V. de betreffende bescheiden.
10.4 Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door The Ecom Agency B.V. redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens, bescheiden en/of toegang tot advertentie accounts of andere software beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan zal de facturatie van de periode waarin vertraging opgelopen is alsnog plaatsvinden. Of dan zal de periode waarin vertraging opgelopen is, bij een vooruitbetaalde factuur, alsnog gezien worden als uitgevoerd. 


Artikel 11 Duur van de overeenkomst
11.1 De overeenkomst tussen The Ecom Agency B.V. en de klant wordt aangegaan voor de duur die overeengekomen is in de overeenkomst.
11.2 Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.


 Artikel 12 Intellectueel eigendom
12.1 The Ecom Agency B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
12.2 De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van The Ecom Agency B.V. (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
12.3 Het is The Ecom Agency B.V. toegestaan de diensten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken, in de breedste zin van het woord, zoals content, campagnes, teksten, strategieën, rapporten, reviews, formats, interviews of overige, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 


Artikel 13 Klachten
13.1 De klant dient een door The Ecom Agency B.V. verleende dienst of geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op alle eventuele tekortkomingen.
13.2 Beantwoordt verleende dienst of geleverd product niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant The Ecom Agency B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
13.3 De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat The Ecom Agency B.V. in staat is hierop adequaat te reageren.
13.4 De klant dient The Ecom Agency B.V. binnen maximaal 3 maanden na uitvoering van de tekortkoming op de hoogte te stellen. Als er inmiddels al geen sprake meer is van deze tekortkoming dan wordt dit door The Ecom Agency B.V. gezien als dat zij hier al adequaat op gereageerd heeft en dat de eventuele tekortkoming reeds opgelost is.


Artikel 14 Aansprakelijkheid The Ecom Agency B.V.
14.1 The Ecom Agency B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor aantoonbare ernstige toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst.  

14.2 Indien The Ecom Agency B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
14.3 The Ecom Agency B.V. is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van aan derden betaalde advertentiekosten, indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
14.4 Indien The Ecom Agency B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.5 Alle cases, afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of waar dan ook zijn slechts indicatief bedoelt en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
14.6 Elk recht van de klant op schadevergoeding van The Ecom Agency B.V. vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.


Artikel 15 Recht op ontbinding
15.1 De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer The Ecom Agency B.V. aantoonbaar toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
15.2 Is de nakoming van de verplichtingen door The Ecom Agency B.V. niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat The Ecom Agency B.V. in verzuim is.
15.3 The Ecom Agency B.V. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien The Ecom Agency B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.


Artikel 16 Overmacht
16.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming
van The Ecom Agency B.V. in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet
aan The Ecom Agency B.V. kan worden toegerekend in een van de wil van The Ecom Agency B.V. onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de
klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in
redelijkheid niet van The Ecom Agency B.V. kan worden verlangd.
16.2 Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:
noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht
van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-,
computer- en telecomstoringen; computervirussen, of andere IT-omstandigheden, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
16.3 Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor The Ecom Agency B.V. een of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat The Ecom Agency B.V. er weer aan kan voldoen.
16.4 The Ecom Agency B.V. is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.


Artikel 17 wijzigingen 

17.1 Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud
ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aan.

17.1 Wijziging algemene voorwaarden
a. The Ecom Agency B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
b. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
c. Grote inhoudelijke wijzigingen zal The Ecom Agency B.V. zoveel mogelijk vooraf met de klant
bespreken.
d. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
overeenkomst op te zeggen.


17.2 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
a. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
b. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat The Ecom Agency B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

17.3 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar The Ecom Agency B.V. is gevestigd/ praktijk
houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen
partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Laatst gewijzigd op 4-12-2022