The Ecom Agency

Betekenis: kwantitatief

Wat betekent kwantitatief?

Het begrip "kwantitatief" verwijst naar alles wat meetbaar is in termen van hoeveelheden. Het komt van het Latijnse woord "quantitas," wat "hoeveelheid" betekent. Kwantitatieve gegevens zijn numerieke gegevens die objectief gemeten en geanalyseerd kunnen worden. Deze gegevens worden vaak weergegeven in de vorm van statistieken, grafieken, tabellen, en andere visuele representaties die aantallen en verhoudingen illustreren.

In de context van onderzoek en analyse, houdt kwantitatief in dat er gebruik wordt gemaakt van systematische en wiskundige methoden om gegevens te verzamelen en te interpreteren. Deze benadering helpt onderzoekers om patronen, trends en correlaties te identificeren, waardoor ze gefundeerde conclusies kunnen trekken op basis van numerieke bewijzen.

Wat is het verschil tussen kwantitatief en kwalitatief?

Kwantitatief en kwalitatief zijn twee fundamentele benaderingen in onderzoek en gegevensanalyse, elk met zijn eigen methoden en doelstellingen

Kwantitatief Onderzoek 

 • Doel: Het meten en kwantificeren van variabelen om statistische analyses uit te voeren.
 • Gegevens: Numerieke gegevens, zoals scores, frequenties, percentages, en andere meetbare grootheden.
 • Methode: Gebruik van enquêtes, experimenten, en bestaande statistische gegevens. 
 • Resultaten: Objectieve en generaliseerbare bevindingen die vaak grafisch worden weergegeven. 

Kwalitatief Onderzoek

 • Doel: Het begrijpen van onderliggende redenen, meningen en motivaties door diepgaande analyse. 
 • Gegevens: Niet-numerieke gegevens, zoals woorden, beelden, en observaties. 
 • Methode: Gebruik van interviews, focusgroepen, en inhoudsanalyse van teksten en media. 
 • Resultaten: Rijke, gedetailleerde beschrijvingen die context en inzicht bieden. 

Het belangrijkste verschil tussen deze twee benaderingen ligt in hun focus: kwantitatief onderzoek richt zich op het meten en analyseren van gegevens om statistische significatie te vinden, terwijl kwalitatief onderzoek streeft naar een diepgaand begrip van menselijke ervaringen en percepties.

Wat zijn de voor- en nadelen van kwantitatief onderzoek?

Voordelen

 1. Objectiviteit en Betrouwbaarheid: Kwantitatief onderzoek maakt gebruik van gestandaardiseerde methoden en statistische technieken, wat resulteert in objectieve en reproduceerbare resultaten. 
 2. Generaliseerbaarheid: Door het gebruik van grote steekproeven kunnen de bevindingen vaak worden gegeneraliseerd naar een bredere populatie. 
 3. Efficiëntie: Het verzamelen en analyseren van kwantitatieve gegevens kan vaak sneller en minder arbeidsintensief zijn dan kwalitatieve methoden. 
 4. Precisie: De numerieke aard van kwantitatieve gegevens maakt het mogelijk om precieze metingen en exacte relaties tussen variabelen te identificeren. 

Nadelen 

 1. Beperkte Diepgang: Kwantitatief onderzoek kan oppervlakkig zijn in het begrijpen van complexe sociale verschijnselen, omdat het zich beperkt tot wat meetbaar is. 
 2. Rigide Structuur: De gestructureerde aard van kwantitatieve methoden kan leiden tot een gebrek aan flexibiliteit en kan nuances over het hoofd zien. 
 3. Gegevensinterpretatie: Hoewel kwantitatieve gegevens objectief zijn, kan de interpretatie ervan subjectief zijn, afhankelijk van hoe de resultaten worden gepresenteerd en geïnterpreteerd. 
 4. Kosten en Middelen: Hoewel de dataverzameling vaak snel is, kunnen de kosten en middelen voor het opzetten van grootschalige onderzoeken en enquêtes aanzienlijk zijn. 

Kwantitatief onderzoek biedt een krachtige methode voor het meten en analyseren van gegevens, maar het is belangrijk om de beperkingen te erkennen en, waar nodig, te combineren met kwalitatieve methoden om een volledig en rijk beeld van het onderzoeksonderwerp te verkrijgen.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.